# راه_رفتن_دوباره_مرد_مبتلا_به_فلج_نخاعی_پس_از_تزریق