طرحهای ارسالی برای اصلاح بیمه معلولان کشور

در راستای بهبود شرایط زندگی معلولین و تحقق اهداف بلندمدت"اصلاح قوانین پوشش بیمه تأمین اجتماعی، نحوه بازنشستگی پیش از موعد و از کار افتادگی معلولان کشور" تقاضای خود را از معلولان گرامی، حقوقدانانو تمامی صاحبنظران و اهل فن در حیطه حقوق معلولین، مبنی بر ارسال نظرات و پیشنهادات خود درباره موارد پیشنهادی پانزدهگانه دبیرخانه ستاد پیگیری قوانین بیمه‌‌ایاعلام داشتیم. در این زمینه، دوستان بزرگواری دست یاری ما را به گرمی فشردند و همراهیمان کردند که در زیر، نمونه‌هایی از طرحهای ارسالی این سروران را به محضرتان تقدیم میکنیم.

طرحهای ارسالی و اعلام نظرات از این دوستان به دست ما رسیده است: جامعه معلولین استان فارس، جامعه معلولین استان هرمزگان، سرکار خانم زهره خلیلی (استان البرز)، سرکار خانم فرشته نیکوئی (جامعه معلولین شهرستان محلات)، آقای امید خسروی (جامعه معلولین شهرستان خمین) و آقای افشین کاووسی (جامعه معلولین استان مرکزی).

مراتب سپاس و قدردانی خود را از شما دوستان گرامی اعلام میداریم و امید است بتوانیم در سایه الطاف خداوند و حمایتهای همه جانبه مسئولین و مردم همیشه در صحنه، به هدف نهایی خود دست یابیم.

 

 

 

طرح دوم:

هوالحق

تهیه کننده: امید خسروی

مقدمه:

بیمه و تأمین اجتماعی نیاز یک به یک آحاد جامعه است معلولین که تقریبا 10 درصد افراد این جامعه را در بر میگیرند نیز به این امر بیشتر نیازمندند چرا که افراد سالم معمولا میتوانند با استخدام در یک شغل دولتی یا کار در یک موسسه غیر دولتی برای اکنون و آینده خود برنامهریزی کنند ولی این امر برای معلولین کمتر وگاهی در حد صفر است. اما اینجاست که نقش حکومت به معنای عام باید پررنگتر جلوه کند آنچنان که در میثاق نامه ملت یعنی قانون اساسی به صورت مستقیم و غیر مستقیم به این امر اشاره شده است.

در اصل بیست و سوم قانون اساسی آمده است: (برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی و بیکاری، پیری و از کارافتادگی، بیسرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و در آمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات وحمایت های مالی فوق را برای یک به یک افراد کشور تأمین کند).

و همچنین بند 12 اصل سوم که میگوید دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است...

(پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه ورفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه مسکن و کارو بهداشت و تعمیم بیمه)

ونبز مواد دیگری که بصورت غیر مستقیم برای تساوی حقوق افراددر این جامعه مطرح شده است قانون جامع حمایت از معلولین و بند ث ماده 28 کنوانسیون بین المللی حقوق معلولان که ایران نیز به آن پیوسته است وهمجنین طبق اعلامیه مربوط به حقوق معلولین اعلام شده در قطعنامه 3447 مورخ 9 دسامبر 1975 مجمع عمومی سازمان ملل متحد ونیز با یادآوری اصولاعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق‌هایبین‌المللی درباره حقوق بشر، اعلامیهحقوق کودک و اعلامیه حقوق عقب‌ماندگان ذهنی ونیز ضوابط و معیار‌هایی کهاز قبل برای پیشرفت اجتماعی در قانون اساسی کشورها،کنوانسیون‌ها،توصیه‌ها و قطعنامه‌های سازمان بین‌المللی کار، سازمان آموزشی، علمیوفرهنگی ملل متحد، سازمان جهانی بهداشت و صندوق کودکان ملل متحد و سایرسازمان‌هایمربوطه پیش‌بینی شده، همچنین با یادآوری قطعنامه (پنجاه و هشت) 1921مورخ 6 مه 1975 شورایاقتصادی و اجتماعی، درباره پیشگیری از ناتوانی و توانبخشیمعلولان،ضرورت هرچه بیشتر این موضوع بیشتر احساس میگردد جرا که این کنوانسیونها و قطعنامه ها هرچند الزام قوانین داخلی را ندارند ولی توجه و اجرایی کردن آنهادر کشورها در عرف بین الملل نشانده هنده جایگاه و اعتبار وهمچنین پیشرفتآن کشور در سطح جهان است

طرح بیمه تامین اجتماعی معلولین کشور

ماده 1- دولت موظف است زمینه لازم برای بهره مندی تمام معلولین را از این قانون فراهم آورد

تبصره- منظور از معلول شامل افرادی می شود که طبق کمیسیون های سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توأم؛ اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارآیی عمومی وی ایجاد گردد، به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود.

ماده 2- تمامی افراد معلول بالای 18 سال تمام میتوانند ازخدمات این قانون بهرهمند شوند.

ماده 3- تمام معلولین میتوانند با پرداخت حداقل بیمه بین 10 تا 20 سال نسبت به شدت معلولیت بدون سقف سنی از خدمات بازنشستگی، فوت، درمان و مستمری بهرهمند گردند.

تبصره- آیین نامه اجرایی این ماده ظرف 3 ماه توسط وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و همچنین سازمان بهزیستی کشور و با مشاوره انجمنهای معلولین تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده4- افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار میگیرند.

ماده 5- کارکنان مراکز نگهداری و توانبخشی معلولین و نیز خانواده یا اشخاصی که از معلولین نگهداری میکنند تا زمان تحت کفل، از قوانین بیمهای مشاغل سخت بهرهمند میگردند.

ماده 6- افراد معلولی که به صورت خویش فرمایی مشغول به کار میباشند از پرداخت حق بیمه معاف میگردند.

ماده 7- تمامی معلولینی که در وزارتخانهها، سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی مشغول به کار هستند، از پرداخت مالیات وحق بیمه معاف میشوند.

ماده 8- کارفرمایانی که افراد معلول را استخدام نمایند از پرداخت حق بیمه کارفرمایی معاف میگردند.

ماده 9- معلولین شاغلی که دیگر قادر به کار نیستند در کمیسیونی متشکل از سه پزشک معتمد از طرف انجمن معلولین ایران و وزارت رفاه وتامین اجتماعی و سازمان بهزیستی در مورد آنها تصمیمگیری خواهد شد.

ماده 10- معلولینی که در مشاغل دولتی یا غیر دولتیفعالیت میکنند و نیز صاحبان حرف و مشاغل آزاد در صورت بیکاری از مزایای خدمات بیمه بیکاری بهره مند میگردند.

ماده 11- دولت موظف است تمام معلولین و خانوادهها آنها را تحت پوشش بیمه طلایی ویژه معلولین قرار دهد.

تبصره - آیین نامه اجرایی این ماده ظرف 3 ماه توسط وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و همچنین سازمان بهزیستی کشور و با مشاوره با انجمنهای معلولین کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 12- اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از محل منابع زیر تأمین میگردد:

1ـ از طریق اعتبارات لحاظ شدهسازمان بهزیستی کشور در این خصوص

2- از محل صندوق بازنشستگی معلولین

3- از محل وجوه طرح هدفمندی یارانهها در کشور

4- از محل صرفه جوئی در هزینههای دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی که میزان سالانه آن برای هر یک از دستگاهها و شرکت ها و نهادها را هیات وزیران مشخص مینماید.

تبصره 1-آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تیصره 2- آن دسته از مواد این قانون که نیازمند اعتبارات جدید میباشند تا زمان اختصاص این اعتبارات اجرایی نخواهند شد.

/ 0 نظر / 14 بازدید