فدراسیون ورزش جانبازان و معلولین کشور

فدراسیون ورزشهای جانبازان و  معلولین تا بیش از انقلاب اسلامی، به صورت کمیته ای غیر فعال زیر نظرفدراسیون پزشکی بوده و فعالیت این کمیته صرفاً به شرکت مسوولین آن در گرد همایی هایبین المللی محدود می شد و هیچگونه فعالیت عملی در بین  افراد معلولانجام نمی داد.

پساز انقلاب شکوهمند اسلامی ، در اواخر سال 1358 فدراسیون ورزشهای معلولین تأسیسگردید، اولین فعالیت این فدراسیون تازه تأسیس ، اعزام یک گروه به مسابقات المپیکافراد معلول در هلند بود که در تابستان سال 1359 صورت گرفت که هدف از این اعزام کسبتجارب فنی و تهیه منابع و قوانین و مقررات و شرکت در اجلاس ورزش معلولین جهتشناساندن ایران در فدراسیون بین المللی معلولین بود

پساز بازگشت گروه اعزامی از مسابقات المپیک هلند ، اولین دوره کلاس مربیگری ورزشهایمعلولین در چند رشته در همان سال برگزار شد ، مربیان پس از آموزشهای لازم بهاستانهای خود مراجعت و نسبت به تشکیل تیمهای ورزشی اقدام نمودند که اولین مسابقاتافراد معلول در رشته های دو میدانی ، پینگ پنگ ، شطرنج ، بسکتبال با ویلچر، والیبالنشسته و شنا در تهران در شهریور ماه 1359 برگزار شد ، که نابینایان فقط در رشتهشطرنج شرکت داشتند .    

استقبال افراد معلول از فعالیتهایورزشی و شرکت در مسابقات بقدری بود که مسئولین را وا داشت تا اقدام بیشتری در اینزمینه انجام دهند ، با آغاز جنگ تحمیلی در سال 1359 و نیل بخشی از رزمندگان به فیضجانبازی روز به روز به آمار و ورزشکاران این رشته افزوده می شد که این نقطه عطفی درتاریخ فدراسیون محسوب می گردد.    

دراردیبهشت سال 1360 اولین تیم ورزشی افراد جانباز و معلول کشور در رشته بسکتبال باویلچر به کشور یوگسلاوی اعزام گردید ،تغییر ریاست فدراسیون وتشکیل کلاسهای متعددمربیگری و داوری و برگزاری اولین مسابقات قهرمانی کشور در زمینه های مختلف ورزشی ازجمله فعالیتهای سال 1360 محسوب می گردد .

ازتحولات دیگر در این سال تغییر نام فدراسیون به فدراسیون ورزشهای جانیازان و معلولینبود در کل سال 1360 نقطه اوج اولیه فعالیت ورزشی معلولین در بعد از انقلاب اسلامیمحسوب می شود .

ازسوی دیگر هم سو با توسعه ورزش در میان مردان با تأسیس انجمن ورزشهای بانوان جانبازو معلول و نابینا در سال 1365 و سپس تأسیس انجمن ورزش بانوان نابینا در سال 1379 ،عملا دو انجمن فوق از بدو تأسیس تحت پوشش معاونت ورزش بانوان قرار گرفته و فعالیتخود را رسماً آغاز نمودند . ( این ورزشکاران تا پیش از آن تحت پوشش فدارسیونورزشهای جانبازان و معلولین فعالیت می کردند).

ازسوی دیگر توجه به فعالیتهای ورزش معلولین که از حدود صد سال قبل در جهان شروع و بعداز جنگ جهانی اول به دلایل پزشکی و روش ورزش درمانی از اهمیت بیشتری برخوردار شدهبود منجر به تأسیس باشگاههای ورزش معلولین و از سال 1948 همزمان با افتتاح مسابقاتالمپیک در لندن روز افتتاح مسابقات بین المللی استوک مندویل که به ورزشهای ویلچریتوجه داشت گردید.

بهمرور زمان و با تشکیل سازمانهای جهانی ورزش معلولین نیاز و ضرورت تشکیل کمیته بینالمللی پارالمپیک (IPC) از سوی متولیان ورزش در جهان تشخیصداده شد و این کمیته در سال 1989 به صورت رسمی در کشور آلمان آغاز به کار کرد . بدنه اصلی (IPC) را مجمع عمومی متشکل از کمیته هایملی پارالمپیک 160 کشور 50 سازمان جهانی ورزشهای معلولین و 18 رشته ورزشی تشکیل میدهند .

درسال 1377 با توجه به اساسنامه و اعلام رسمی (IPC) مبنی بر لزومتأسیس کمیته ملی پارالمپیک در ایراناز آقای دکتر استید وارد ریاست وقت سازمان فوق جهت دیدار و گفتگو دعوت به عمل آمددر پی دیدار آقای استید وارد با ریاست وقت مجلس شورای اسلامیآقایناطق نوری و از سوی دیگر مشاهده فعالیتهای گسترده ورزش معلولین در کشور  با تأسیس کمیته ملی پارالمپیک موافقت به عمل آمد . به دنبال تأییدفوق و با تهیه اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک  (NPC) این کمیته رسماً مورد تأیید کمیتهملی المپیک (NOC) کشور واقعواولین مجمع عمومی آن درتاریخ  17/11/1379 برگزار گردید که اعضای هیئت رئیسه و اجرائی آن به مدت چهار سال انتخابگردیدند

/ 0 نظر / 9 بازدید