ارائه خدمات اجتماعی به خدمت گیرندگان تحت پوشش

تعریف: در این برنامه کمک های مستمر و غیر مستمر به خانواده های خدمت گیرندگان ارائه می شود. این فعالیت با هدف بازتوانی و قادرسازی خانواده صورت می گیرد و حداکثر دو سال ادامه دارد و اگر توسط کمیته های بازتوانی تشخیص بر این شد که خانواده غیرقابل بازتوانی میباشد به موسسات خیریه معرفی می شوند.

شرایط عمومی استفاده کنندگان از برنامه خدمات اجتماعی:

گروه های شامل طرح: زنان و دختران خودسرپرست، خانواده بی سرپرست، خانواده نیازمند، فرد نیازمند،  زنان سرپرست خانواده است که در صورت داشتن شرایط زیر، تحت پوشش این طرح قرار می گیرند:

1) درآمد ماهیانه خانواده از دو سوم حداقل مستمری ماهیانه قانون استخدام کشوری کمتر باشد.
2) ایرانی بوده تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد.
از مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان سایر موسسات یا قوانین حمایتی دیگر برخوردار نباشد.

اشتغال پایدار آنان در زمان مراجعه و بررسی مقدور نباشد.
فرزندان پسر خانواده تا رسیدن به سن قانونی 18 سال تمام و فرزندان دختر تا زمان ازدواج مشروط به اینکه فاقد درآمد مستقل اقتصادی باشند.

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده اجتماعی:

درخواست شخصی مراجعه کننده با برگ معرفی وی به سازمان
تصویر شناسنامه متقاضی حمایت و اعضاء خانواده وی
گواهی تحصیلی فرزندان
ارائه مدارک معتبر دال بر فوت، مفقودالاثر، از کارافتادگی، زندانی، سرباز بودن سرپرست خانواده و یا طلاق
ارائه مدارک معتبر دال بر سکونت متقاضی

مددکار اجتماعی پس از وصول درخواست، حداکثر ظرف مدت یک هفته وضعیت مراجعه کننده را مورد بررسی قرار داده و ضمن ارائه گزارشات مربوط به مصاحبه و بازدید از منزل و سایر بررسی های مورد نیاز به را انجام داده نظر نهایی دال بر احراز شرایط عمومی دستورالعمل یا عدم آن را مشخص می نماید.

واحد مددکاری موظف است فاقدین شرایط عمومی پذیرش را به مبادی ذیربط معرفی نموده و ضمن پیگیری های لازم حداکثر ظرف مدت یک ماه نتایج حاصله را گزارش نماید.

/ 0 نظر / 10 بازدید