آموزش مهارتهای زندگی به معلولین ( LSE)

آموزش مهارتهای زندگی به معلولین ( LSE)

این برنامه برای معلولین ذهنی، نابینا، ناشنوا و جسمی - حرکتی طبق برنامه ریزی شش ماهه در شهرستانها، انجمن ها و مراکز غیردولتی و در برخی مواقع با همکاری آموزش وپرورش استثنایی اجرا می شود.

در برنامه فوق شرکت کنندگان، مهارتهای روزمره زندگی از قبیل برخورد با والدین، اطلاعاتی درباره معلولیت، فعالیتها و همکاریهای خانوادگی و اجتماعی، بهداشت شخصی وعمومی، قوانین و مقررات راهنمایی ورانندگی وغیره دریافت می نمایند.

معلولین مذکور در مقاطع سنی مختلف می توانند از این برنامه بهره مند شوند.

این خدمت توسط معاونت توانبخشی انجام می شود.

/ 0 نظر / 9 بازدید