دفتر مرکزی IPC NPC چیست؟

کمیته ملی پارالمپیک به منزله مؤسسهای غیر تجاری ، غیر انتفاعی وابسته به کمیته ملی المپیک می باشد . این کمیته تنهاسازمانی است که سرپرستی ، اداره و هماهنگی امور مربوط به شرکت قهرمانان جانباز ومعلول ایرانی را در بازیهای تابستانی و زمستانی پارالمپیک ، منطقه ای، بین المللی وقاره ای که کمیته بین المللی پارالمپیک تدارک می بیند یا حمایت می کند بر عهدهدارد .

قهرمان جانباز و معلول به همهقهرمانانی اطلاق می شود که قطع عضو ، قطع نخاع ، فلج مغزی ، نابینا و کم توانانذهنی هستند و در طبقه بندی پزشکی 5 فدراسیون جهانی قرار می گیرند . کمیته ملیپارالمپیک دارای شخصیت حقوقی بوده و با توجه به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومیغیر دولتی مصوب سال 1373 نهاد عمومی غیر دولتی است .

/ 0 نظر / 5 بازدید