مراحل پذیرش و تشکیل پرونده برای معلولین

مراحل پذیرش و تشکیل پرونده برای معلولین

1- ارائه درخواست اولیه به سرپرست اداره بهزیستی
2- اخذ درخواست توسط سرپرست اداره و ارجاع به دبیرخانه جهت ثبت و تحویل به واحد توانبخشی
3- مصاحبه اولیه مسئول امور توانبخشی با شخص متقاضی
4- در صورت مطابقت با دستورالعمل ارجاع به کمیسیون پزشکی تشخیص معلولیت
5- اخذ مدارک مربوطه جهت تشکیل پرونده درصورت تایید معلولیت
6- بازدید از منزل معلول و تهیه گزارش مددکاری در اولین فرصت و طرح موضوع درکمیته توانبخشی جهت تصمیم گیری برای ارایه خدمات توانبخشی به توانخواه

این خدمت توسط معاونت توانبخشی انجام می شود

/ 0 نظر / 5 بازدید